PICT3688.JPG 

丹麥「修改現行婚姻制度成立與解消相關要件與程序並廢除登記伴侶制度之法律(同性婚姻法)」全文

許多人常常會覺得,要修法對同性伴侶婚姻平等保障是一個大工程,需要一部「大」法律來規範。

我已經說過非常多次,許多國家(包括美國許多州法)對於婚姻的成立要件,除非在內國民法(甚至憲法或美國
DOMA及州憲法)有明文規範一男一女,否則,在傳統立法者未曾認識或漠視同性伴侶之下,自然沒有這麼明確的歧視規範(也因此假如要打憲法官司,這種法規範本質上的違憲疑義就比較難以舉證);然而,在修法提供同性伴侶婚姻平等保障時,實際上要變動的法律條文其實很少,關鍵仍在於是否能基於憲法保障平等權的意旨下,修改法規範適用上極小的可能差異。

西班牙如此、丹麥如此,台灣,也不例外!


以下是
201267丹麥國會(Folketinget)85票贊成、24票反對通過的「修改現行婚姻制度成立與解消相關要件與程序並廢除登記伴侶制度之法律(同性婚姻法)」(Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn))的全部條文。

看!全部條文只有
6條!6條!

容我再重複一次,保障同性伴侶婚姻平等權,並不是在立法「創設」一個新的婚姻制度叫「同性婚姻」,不是!沒有一個新的婚姻制度叫同性婚姻!而是在現行婚姻制度下,基於憲法平等權的意旨,讓同性伴侶也能平等適用現行婚姻制度的法律保障!事實上就這麼簡單!

 

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. juni 2012

Forslag

til

 

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn)

 

§ 1

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 349 af 6. maj 2009 og § 5 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og senest ved § 8 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således: »Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser«.

2. § 1 ophæves, og i stedet indsættes: »§ 1. Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af same køn.

§ 1 a. Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab uden tilladelse fra den myndighed, som efter § 13 skal prove ægteskabsbetingelserne. Den myndighed, som efter § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne, kan ved meddelelse af tilladelse til indgåelse af ægteskab til en ung under 18 år fastsætte vilkår om, at den unge trods ægteskabet fortsat er mindreårig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. år.«

3. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »indgå ægteskab eller registreret partnerskab« til: »indgå ægteskab«.

4. I § 43 a, stk. 1, ændres »§ 448 c, stk. 1 og 3« til: »§ 448 c, stk. 1, 2 og 4«.

5. I § 58 b, stk. 1, ændres »§§ 1« til: »§§ 1 a«.

6. Overskriften til kapitel 6 affattes således: »Ikrafttrædelsesbestemmelser, internationale forhold m.v.«

7. Efter § 66 indsættes: »§ 66 a. Bestemmelser i internationale overenskomster

finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.«

§ 2

I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. Lovbekendtgørelse nr. 37 af 5. januar 1995, som ændret senest ved § 83 i lov nr. 594 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. Efter § 53 a indsættes i kapitel 7: »§ 53 b. Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn.

Stk. 2. Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.«

§ 3

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 17. november 2011, som ændret ved § 23 i lov nr. 112 af 3. februar 2012, lov nr. 156 af 28. februar 2012, § 2 i lov nr. 158 af 28. februar 2012 og § 1 i lov nr. 325 af 11. april 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: »Stk. 2. Endvidere kan sag om ægteskab mellem to personer af samme køn behandles her i riget, når ægteskabet er

indgået her og ingen af ægtefællerne bor i et land med en Til lovforslag nr. L 106 Folketinget 2011-12 Social- og Integrationsmin., Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, j.nr. 2011-800-00014 AX014179 lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den danske.« Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 2. I § 448 c, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2012.

Stk. 2. Lov om registreret partnerskab, jf. Lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, ophæves, men finder fortsat anvendelse på partnerskaber, som er registreret før den 15. juni 2012.

§ 5

Et partnerskab, der er indgået efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægteskab af den myndighed, der er nævnt i § 13, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af anmodninger om omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven, bortset fra § 3, kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Folketinget, den 7. juni 2012

MARIANNE JELVED/ Lars Christian Lilleholt

 

 

 

 

文章標籤
創作者介紹
創作者 narzissmus 的頭像
narzissmus

Maurice's barbaric YAWP

narzissmus 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()